KVKK Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. f) Kanun 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. g) Kanun 11. Madde “d” ve “e” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

 

YÖNTEM / USUL ADRES AÇIKLAMA
Yazılı Başvuru   Islak imzalı olarak şahsen

veya noter kanalı ile

yapılabilecektir.

İşbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve başvuru formu zarfı / tebligatı üzerine “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İle Başvuru   Kayıtlı elektronik

posta (KEP) adresi

ile yapılabilecektir.

KEP iletisi içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.
Elektronik Posta (E-mail) İle Başvuru   Mobil imza / e-imza içerecek

şekilde oluşturulan e-mail

ile yapılabilecektir.

E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

 

Tarafımıza işbu formda belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

Yanıtlarımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde belirtiniz.

Cevabın aşağıda belirttiğim adresime gönderilmesini istiyorum.
İsim
Soyisim
T.C. Kimlik Numarası
Telefon
Adres

 

Cevabın aşağıda belirttiğim KEP adresime / e-mail adresime gönderilmesini istiyorum.
İsim
Soyisim
T.C. Kimlik Numarası
Telefon
KEP Adres/

E-mail Adres

 

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına, lütfen şirketimiz ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz. 

 

İlişik Sebebi

o          Müşteri

o          Ziyaretçi

o          İş Ortağı

o          Acente

o          Ajans

o          Tedarikçi

o          Eski Çalışan

o          İş Başvurusu / CV Gönderimi Yapan

o          Diğer ……………………

Açıklama (İlişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi, sözleşme vb. bilgiler) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk kısımda belirtilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11’de bulunan haklarınız kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

 

 

AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit etmek başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Şirketimizin, başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti ve başvurunun değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi ve doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde Şirketimiz, sorumluluk almayacaktır ve bu durumda Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir. İşbu form ve başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi gibi hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve koşullarda kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusu        : GAZİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

İrtibat E-mail                       :……………….